Vedtægter

 • 1 Navn

Foreningens navn er Biavlerforeningen Sønderjylland.

 • 2 Formål

Biavlerforeningen Sønderjylland`s formål er at samle biavlere og andre med interesse for biavl i en lokalforening, der skal virke for biavlens fremme inden for det sønderjyske område. Biavlerforeningen Sønderjylland er tilsluttet Danmarks Biavlerforening.

 • 3 Medlemskab

Som medlem kan optages enhver med interesse for foreningens formål.

Som lokal medlem kan optages personer af medlemmers husstand, DBF medlemmer fra andre lokalforeninger og ikke aktive biavlere.

Lokale medlemmer betaler kun kontingent til Biavlerforeningen Sønderjylland og har ikke krav på ydelser fra Danmarks Biavlerforening eller Tidsskrift for Biavl.

 • 4 Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden udgangen af februar.

Hvert medlem kan på generalforsamlingen stemme med èn stemme.

Lokale medlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Generalforsamlingen indvarsles senest 3 uger før dens afholdelse.

Forslag skal sendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når 3/4 af medlemmerne forlanger det.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Vedtagelse af budget
 6. Valg af bestyrelse og suppleant
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

Afstemninger afholdes skriftligt, blot èt af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

Ændringer af disse vedtægter kan kun ske med mindst 2/3  af de afgivne stemmer for ændringen.

Biavlerforeningen Sønderjylland kan opløses, når det med 2/3 af de afgivne stemmer vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en måneds mellemrum.

 • 5 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der konstituerer sig selv og vælger delegeret.

Bestyrelsen vælges for 2 år, med 2 i lige år og 3 i ulige år.

Revisor vælges for 2 år i lige år.

Bestyrelses suppleant og revisor suppleant vælges for 1 år.

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. December. Første gang fra 1 oktober 2016 til 31. december 2017.

Kassereren er ansvarlig for det økonomiske mellemværende mellem Danmarks Biavlerforening og Biavlerforeningen Sønderjylland.

Foreningen tegnes af formand og kasserer.

Bestyrelsen holder møde, når formanden finder det nødvendigt, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Bestyrelsesmøder indvarsles med 8 dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er mødt. Ved stemmelighed forkastes forslag.

Suppleant indkaldes til bestyrelsesmøder og har taleret, men ikke stemmeret.

 • 6

Ved foreningens opløsning overdrages foreningens midler til Danmarks Biavlerforening.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 5.10.1994.

Senest ændret:                                                            d.18.10.2016

dirigent: